297/3, Phan Văn Khoẻ, P5, Q6. TPHCM

Related videos